PROJECTS

Advertisements

I am Normal

This is my new project for Encouraging “Normal” Psychology Development and Release the Inner -Self, and Ego. Currently, all the posts were written in Vietnamese most of the time.

Đây là một dự án mới của G với mục đích khuyến khích Sự phát triển Tâm lý “Tôi Bình thường” và Giải phóng Nội tâm và Bản ngã. Hiên tại, phần lớn thời gian các bài viết được viết bằng tiếng Việt.

Bạn nào quan tâm và muốn trờ thành team của dự án này thì inbox, email mình nhé.

Fan Page: Normal Psychology

English For Change

A passionate project, which I always nurture in mind, will be made it become true when it is the right time. I can call it as a life message and mission of Mrs. Universe to me, reversely. Be patient, join me and see soon!

Một dự án tâm huyết mà G luôn luôn nuôi dưỡng ý định trong đầu để biến nó thành hiện thực bất khi thời điểm chín mùi. T xem nó như một thông điệp và sứ mệnh của Chị Vũ trụ yêu cầu mình, hoặc ngược lại. Hãy Kiên nhẫn, đồng hành cùng G và đón xem!

Fan page: English For Change

ASEAN XChange 2018-2019

This is the new and big program that I want and will be a member of brainstorming team, CORE TEAM. It will play an essential role in my personal self-developing period. This was founded by a young man from the Philippines!

AX là chương trình mới (với G vì mới tham gia và quy mô lớn mà G muốn, cũng như sẽ là giữ một vai trò là 1 TV của đội đầu não, Thành viên chủ chốt. Tất nhiêu sự kiến này sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đi lên của sự phát triển bản thân t. Kiểu khoe thôi :))) 

Fan page: ASEAN XChange

Website: to be updated soon.